REGULAMINY

WYGRAJ ZESTAW KOSMETYKÓW URBAN DECAY 1.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany ...

WYGRAJ ZESTAW KOSMETYKÓW URBAN DECAY

1.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej„Uczestnikami”).

2.      Organizatorzy Konkursu

2.1. Organizatorem Konkursu jest autorka bloga SubiektywnaBlog.pl i właścicielka profilu na facebooku SubiektywnaBlog, zwany dalej „Autorem Bloga”
2.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest L'Oreal Polska
2.3. Przedwzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.
2.4. Regulamin Konkursu jest dostępny na SubiektywnaBlog.

3.      Zasady Konkursu

3.1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na facebooku SubiektywnaBlog. Konkurs skierowany jest do Uczestników, którzy w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla publicznych obserwatorów SubiektywnaBlog.
3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3.4. Zadanie Konkursowe polega na spełnieniu następujących warunków: zapoznania się z regulaminem, wysłania makijażu o temacie 'zima' oraz bycie publicznym obserwatorem bloga SubiektywnaBlog.
3.5. Konkurs będzie trwał w dniach 22.11-6.12.2016 r. do godziny 23:59
3.6. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy kosmetyków Urban Decay. Każdy z zestawu zawiera: podkład All Nighter, pomadka VICE, paleta do makijażu oczu Naked Ultimate Basics.

4.      Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

4.1. Spośród wszystkich osób biorących udział, zwycięzcami zostaną Uczestnicy, którzy spełnią warunki Konkursu.
4.2. Wyłonienie zwycięzcy przez Autora Bloga nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu.
4.3. Uczestnicy, którzy wygrają nagrody zostaną poinformowani przez Autora bloga poprzez wiadomość email oraz w poście z wynikami konkursu. 
4.4. Po wyłonieniu Zwycięzców powinni się oni skontaktować z Autorem bloga poprzez adres e-mail subiektywna.blog@gmail.com, nie później niż w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników. Po tym terminie laureat nagrody traci do niej prawo.
4.5. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 5 powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres pocztowy pod który powinna zostać wysłana nagroda oraz numer telefonu komórkowego dla kuriera.
4.6. Niepodanie którejkolwiek z informacji wskazanych w punkcie 4.5. skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
4.7. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody jako osoba nieuprawniona, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
4.8. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy kosmetyków Kevin Murphy THE Hold & The Hydrated. jeden zestaw zawiera: 3 zestawy kosmetyków Urban Decay. Każdy z zestawu zawiera: podkład All Nighter, pomadka VICE, paleta do makijażu oczu Naked Ultimate Basics.

4.9. Organizator oświadcza, że nagroda rzeczowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.10. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.
4.11. Nagroda zostanie przesłany zwycięzcy za pośrednictwem kuriera na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w punkcie 4.5. Regulaminu, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania danych adresowych zwycięzcy.

5.      Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

5.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także na opublikowanie swojego imienia i pierwszej litery nazwiska na stronie internetowej o której mowa w punkcie 3.1 powyżej. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz przekazane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów.
5.2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu, Autor Bloga oraz fundator nagród, firma L'oreal Polska
5.3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem –przyznania i wydania nagrody. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu w niezbędnym zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
5.4. Imię i nazwisko Zwycięzcy przez niego deklarowane zostanie zamieszczone na blogu SubiektywnaBlog, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu. Jeżeli Zwycięzca nie zgadza się na opublikowanie jego danych na ww. stronie powinien wysłać na subiektywna.blog@gmail.com sprzeciw wobec zamieszczenia danych na ww. stronie.
5.5. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

6.      Prawa autorskie i pozostałe warunki prawne

6.1. W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis w aplikacji miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z póź. Zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik korzystając z aplikacji niezbędnej do skorzystania z Konkursu, biorąc udział w Konkursie udziela Autorowi Bloga niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu (w tym przypadku zdjęcia) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
6.1.1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 3.1 powyżej - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską,komputerową;
6.1.1.2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
6.1.1.3. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
6.1.1.4. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
6.1.1.5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
6.1.1.6. wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.

7.      Inne postanowienia

7.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nieportalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
7.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
7.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.
7.4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłające-mail na adres: subiektywna.blog@gmail.com

7.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

ETYKIETY:

Zobacz także:

3 komentarze

Wybrane dla Ciebie

Instagram @subiektywnablog